Vedtægter

VEDTÆGTER FOR KOKKEDAL RIDEKLUB

 

Paragraf 1.

Klubbens juridiske navn: KOKKEDAL RIDEKLUB Forkortet til: KDR

Selvskabsform: Forening

CVR-nummer: 30400488

Adresse: Kokkedal Alle 3, 2970 Hørsholm

 

Paragraf 2.

Klubbens formål er, at fremme interessen for ridesporten i Hørsholm kommune og omegn samt at samle medlemmerne til udøvelsen af denne idræt og oplære navnlig børn og unge i alt vedrørende hestens brug og pleje. Det er ligeledes klubbens formål, at styrke kammeratskabet og fællesskabet navnlig hos børn og unge ved fælles aktiviteter.

Klubbens medlemmer optages fra kredsen af hesteejere og parter på Kokkedal Rideklub. Dog kan andre personer med særlig tilknytning til Kokkedal Rideklub optages i klubben som passive medlemmer med bestyrelsens godkendelse.

Paragraf 2a

Klubben og dens faciliteter må ikke benyttes til at drive kommerciel virksomhed bortset fra ride undervisning af klubbens aktive medlemmer, klubbens officielle stævner og klubbens salg i forbindelse med disse.

Paragraf 2b

Den daglige drift af klubben samt gården, ordensregler, ride-regler, regulering af forskellige opgaver samt andre praktiske forhold og regler er beskrevet i dokumentet: "Vigtige praktiske forhold og regler (VPF)". Dokumentet godkendes af bestyrelsen og kan ændres af denne. Den gældende udgave af VPF publiceres på bestyrelsens Facebook side ” KDR – Vigtige informationer fra Bestyrelse og Udvalg”. Alle medlemmer af klubben er forpligtet til at overholde reglerne som beskrevet i VPF.

Paragraf 3.

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Hvert enkelt medlem er desuden forpligtet til at rette sig efter den altid gældende lovgivning omkring heste herunder reglerne i ”Lov om hold af heste” samt ”Dyreværnsloven”.

Paragraf 4.

I klubben kan optages aktive eller passive medlemmer. Unge under 18 år kan kun optages som juniormedlemmer. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har stemmeret fra det fyldte 15 år.

Hesteejere med bokslejekontrakt skal optages som aktive medlemmer og/eller dennes værge skal som minimum optages som passivt medlem og kan benytte KDRs faciliteter som beskrevet i VPF og skal være aktive i driften som beskrevet i VPF. Såfremt hesteejeren er under 18 år, er det dennes værge, der som passiv medlem skal være aktiv i driften, som beskrevet i VPF.

Parter på heste, der har en bokslejekontrakt hos KDR, skal optages som aktive medlemmer af KDR og kan benytte KDRs faciliteter, som beskrevet i VPF.

Alle andre medlemmer optages som passive medlemmer. Passive medlemmer er uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

Medlemskab er gældende fra den dato betaling er registreret på klubbens konto samt skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.

For aktive medlemmer (hesteejere og eventuelt dennes part(er)) sker udmeldelse automatisk fra den dato hesten er fraflyttet klubben. For passive medlemmer sker udmeldelse fra den dato, hvor det skriftligt er meddelt bestyrelsen og med virkning fra den 1. i den følgende måned. Resterende kontingent refunderes ikke uanset udmeldelsesdato.

Paragraf 4 a.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelsen kræves en majoritet på

2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har ikke stemmeret på generalforsamlingen,

og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Paragraf 5.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Paragraf 6.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maksimalt 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabilt.

Paragraf 6 a.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer tæller som afgivne. Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds

Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

Paragraf 6 b.

I det af paragraf 6a omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller eventuelt indstille til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende ekskluderes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund.

Paragraf 7.

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingentet helårligt forud, og er forfaldent til betaling den 1. januar. Undtaget er aktive medlemmer, der er tilknyttet en hest, hvor bokslejekontrakten opsiges i december med

seneste fraflytning den 31. januar. Her opkræves medlemskontingentet alene for januar måned forfaldent til betaling den 1. januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 7 dage efter forfaldsdag, udsendes første rykkerskrivelse med påligning af et administrationsgebyr på kr. 100,-.

Er kontingentet ikke betalt senest 14 dage efter den oprindelige forfaldsdag udsendes rykkerskrivelse nr. 2 med påligning at et yderligere administrationsgebyr på kr. 100,-.

Hvis kontingentet ikke betales rettidigt, er medlemmet automatisk udelukket fra enhver aktivitet i klubben, indtil restancen og evt. nyt indskud er betalt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på kontingentsatser og administrationsgebyrer, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

Paragraf 7 a.

Ved tegning af medlemskab forpligter medlemmet, og for mindreårige, dennes værge, sig til at give oplysninger om relevante personlige data til brug ved ansøgninger i henhold til lov om fritidstilskud og opstaldningsvilkår.

Paragraf 7 b.

Medlemskab kan kun bringes til ophør, når lovlig udmeldelse i henhold til vedtægternes § 4 har fundet sted.

Paragraf 8.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på minimum 3 og maksimum 6 seniormedlemmer, 2 juniorrepræsentanter, 2 seniorsuppleanter samt 1 juniorsuppleant, som vælges for 2 år ad gangen. På generalforsamlingen vælges formanden og kassereren direkte og derefter vælges den øvrige bestyrelse, som konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter og 1 juniorsuppleant for 2 år ad gangen. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år de vælges. Juniorrepræsentanterne har ikke kompetence i bestyrelsen og kan ikke tegne foreningen.

I ulige år afgår halvdelen af bestyrelsen ved formand, 2 seniormedlemmer og 1 juniorrepræsentant. I lige år afgår halvdelen af bestyrelsen ved kasserer, 2 seniormedlemmer og 1 juniorrepræsentant. Genvalg kan finde sted.

Såfremt bestyrelsen udgøres af mindre end 4 seniormedlemmer, afgår dog kun 1 seniormedlem og 1 juniorrepræsentant efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af vakance for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes plads er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv til næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Udvalgsformændene sammensætter selv deres udvalg med mindst 2 yderligere medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Paragraf 9.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkalder med minimum følgende dagsorden:

1. Godkendelse at referat

2. Meddelelser fra formanden

3. Orientering fra udvalgene

4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog paragraf 6. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et bestyrelsesreferat skal udsendes senest 7 dage før et bestyrelsesmøde og godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Ved sekretærens fravær er formanden ansvarlig for, at en anden protokolfører udpeges.

Ønsker et bestyrelsesmedlem at udtræde at bestyrelsen, skal det meddeles skriftlig til formanden. Bestyrelsen konstituerer sig herefter på ny.

Paragraf 10.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetaget dennes tarv på bedste måde.

Paragraf 11.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar/marts måned og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 8 dage før generalforsamlingen, udsendes de indkomne forslag til klubbens medlemmer. Tidspunktet og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag, meddeles klubbens medlemmer med mindst 21 dages varsel.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år.

Valgbare som seniormedlemmer til bestyrelsen er kun medlemmer over 18 år, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. De 6 generalforsamlingsvalgte seniormedlemmer skal desuden have særlig tilknytning til stedet ved enten som ejere af en i klubben opstaldet hest, eller være værge for en hesteejer, eller mindst 1 år før valget have haft part på en i klubben opstaldet hest, eller i mindst 2 sammenhængende år før valget have været medlem af klubben.

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg at dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling at indkomne forslag

6. Valg af formand og kasserer

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuel

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal, øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog paragraf 12 og 14.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog paragraf 6a og 6b. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Paragraf 11a.

Vedtægts/lovændringer eller ændringer der, af de stemmeberettigede medlemmer, kan anses for at ændre eller være til gene for klubbens nuværende koncept, skal altid fremlægges på den ordinære generalforsamling. Såfremt

2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for sådanne ændringer, er de vedtaget med øjeblikkelig virkning. Såfremt ændringerne kun vedtages af et almindeligt flertal af de fremmødte, skal ændringerne genfremsættes enten på en ekstraordinær generalforsamling eller afvente fremlæggelse på efterfølgende års ordinære generalforsamling, hvor de kan vedtages med almindeligt flertal.

Paragraf 12.

Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision, foretaget at den på generalforsamlingen valgte revisor for 1 år ad gangen.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer.

Paragraf 13.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20

% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til Dansk Ride Forbund ved beregningen.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

Paragraf 14.

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 2.

Love og vedtægter af november 1981.

med vedtagne ændringer sidste gang februar 2017.